Google Ads (Special) Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

 

1. รูปแบบการให้บริการ

• บริษัทจะให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการของสมาชิกผ่านทาง Google Ads 1 บัญชีต่อ 1 เว็บไซต์เท่านั้น โดยโฆษณาสินค้าและบริการของสมาชิกจะขึ้นแสดงในพื้นที่โฆษณาของ Google ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดโดย Google เช่น พื้นที่โฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google พื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (Google Display Network) พื้นที่โฆษณาบน YouTube เป็นต้น

• บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการดูแลและให้บริการแก่สมาชิก และติดต่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม โดยการติดต่อจะทำผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลเท่านั้น อย่างไรก็ตามสมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการได้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัท คือ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

• หากสมาชิกประสงค์จะติดต่อบริษัทนอกเวลาทำการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการติดต่อกลับหาสมาชิกในวันทำการถัดไป

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มอบหมายให้ดูแลและให้บริการสมาชิกตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากสมาชิกล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

• หากสมาชิกมีความประสงค์จะหยุดการใช้บริการชั่วคราว สมาชิกสามารถแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสิทธิในการหยุดใช้บริการชั่วคราว จะเป็นไประยะเวลาการให้บริการตามในแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

 

2. ระยะเวลาการใช้บริการ

• ระยะเวลาการใช้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

 

3. การเริ่มต้นการใช้บริการ

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกให้แก่สมาชิกภายใน 5 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ส่งข้อมูลความต้องการในการโฆษณาที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะส่งโครงสร้างโฆษณาให้สมาชิกตรวจสอบและยืนยันก่อนขึ้น โฆษณาสินค้าและบริการในครั้งแรก ในกรณีที่มีการใช้เวลาเพิ่มเติมเนื่องจากการสอบถามความต้องการในการโฆษณาของสมาชิกในรายละเอียด และในการปรับแก้ไขโครงสร้างโฆษณาระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกับสมาชิก หรือ ใช้เวลาเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากกรณีอื่นใด สมาชิกยอมรับว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหาย หรือ สูญเสียใดๆ อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการให้บริการดังกล่าว

• วันเริ่มต้นนับอายุบริการ นับจากวันที่โฆษณาขึ้นแสดงครั้งแรกในพื้นที่โฆษณาของ Google หรือ 30 วันหลังจากการชำระเงินค่าบริการ แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโฆษณา

• สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงสร้างโฆษณา หรือ เนื้อหาโฆษณา หรือ วงเงินโฆษณา หรือ กลุ่มเป้าหมายได้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล ในวันและเวลาทำการของบริษัทได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

• การปรับเปลี่ยนโฆษณาจะมีขึ้นใน 2 กรณีคือ กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญปรับเปลี่ยนโฆษณาด้วยตนเองเนื่องจากการวิเคราะห์ผลของการโฆษณาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และ พิจารณาความเป็นไปได้ของการโฆษณาในอนาคตแล้ว เห็นสมควรปรับเปลี่ยนโฆษณาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และ กรณีที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนโฆษณา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความคิดเห็นแก่สมาชิกเพื่อนำสู่ข้อสรุปในการปรับเปลี่ยนโฆษณา โดยปกติระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนโฆษณาจะขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการรอดูผลที่เกิดขึ้นของ การโฆษณาเดิมวันเวลาที่สมาชิกได้แจ้งปรับเปลี่ยนโฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ความพยายามที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมให้กับสมาชิก

 

5. การรายงานผลการทำโฆษณา

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จะจัดส่งรายงานผลการทำโฆษณาให้แก่สมาชิกทางอีเมล เป็นรายสัปดาห์ และ รายเดือน ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะรับรายงานผลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยรูปแบบรายงานผลการทำโฆษณาที่จัดส่งให้นั้น บริษัทจะยึดตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Google เป็นสำคัญ นอกจากนั้น สมาชิกยังสามารถเข้าดูรายงานผลการทำโฆษณาได้โดยตรงผ่านช่องทาง Mobile Application ซึ่งสมาชิกสามารถแจ้งความต้องการที่จะใช้บริการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และ ทำการ Download โปรแกรมเพื่อนำมาใช้ได้ด้วยตนเอง

 

6. การรับผิดชอบต่อเนื้อหาโฆษณา

• ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่างๆ ที่สมาชิกนำมาให้ใช้ในเนื้อหาโฆษณานั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับบุคคลอื่น

 

7. ความสำเร็จของการทำโฆษณา

• ความสำเร็จของการทำโฆษณา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จุดเด่นและจุดขายของสินค้าหรือบริการของสมาชิก การตั้งราคา สภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้น ความน่าสนใจของเนื้อหาโฆษณา การเลือกกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา เป็นต้น

• แม้ว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการทำโฆษณาได้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามให้บริการอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามมาตรฐานการบริหารโฆษณาที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร Google Ads Certified Professional

• เนื่องจากธุรกิจของท่านอยู่ในธุรกิจกลุ่มพิเศษ คือเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

a. มีการกำหนดงบประมาณการโฆษณาต่อเดือนน้อยกว่าที่ควรเป็น จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน และผลลัพธ์จากการโฆษณาอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง เพราะงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสร้างผู้ติดต่อหรือลูกค้าได้มากตามวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาของท่าน

b. สินค้าหรือบริการของท่านยังไม่เป็นที่รู้จัก ผลลัพธ์จากการโฆษณาอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังโดยทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลตอบรับด้านยอดขายที่จะไม่เพิ่มขึ้นทันทีในช่วงเริ่มต้นของการทำโฆษณา

• ในช่วงเริ่มต้นนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้สมาชิกใช้โฆษณาบน Google Ads เพื่อให้ได้รับผลด้านการรับรู้และชื่อเสียง ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในวงกว้างให้มากขึ้นก่อน หลังจากนั้น อาจจะต้องใช้เวลานาน 6-12 เดือน สมาชิกจึงจะเริ่มเห็นผลตอบรับด้านยอดขายจากการทำโฆษณาในภายหลัง

 

8. การชำระค่าโฆษณา

• วิธีการชำระค่าโฆษณาแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

(1) การชำระค่าโฆษณาก่อนการใช้บริการโฆษณา (Prepaid) โดยการฝากเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทหรือการแจ้งตัดยอดเงินค่าโฆษณาจากบัตรเครดิตของสมาชิกที่ผูกไว้กับบัญชีการใช้บริการโฆษณา

(2) การชำระค่าโฆษณาหลังการใช้บริการโฆษณา (Postpaid) โดยการผูกบัตรเครดิตของสมาชิกเข้ากับบัญชีการใช้บริการโฆษณาและให้ระบบของ Google ตัดยอดเงินค่าโฆษณาจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีการใช้บริการโฆษณาโดยอัตโนมัติ

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับชำระค่าโฆษณาผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

• สำหรับรูปแบบการชำระค่าโฆษณาก่อนการใช้บริการโฆษณา (Prepaid) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งเตือนสมาชิก เมื่อค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณาของสมาชิกใกล้หมดลง เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าก่อนที่เงินในบัญชีการใช้บริการโฆษณาจะหมดอันเป็นผลให้ระบบจะทำการระงับการทำโฆษณาโดยอัตโนมัติ

• สมาชิกจะต้องชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนที่เงินในบัญชีการใช้บริการโฆษณาจะหมดไป อันเป็นผลให้ระบบระงับการทำโฆษณาโดยอัตโนมัติ

• ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะชำระค่าโฆษณาด้วยเช็คสั่งจ่าย กรุณานำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท โดยการนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารจะต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันกำหนดให้ชำระค่าโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้บริการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเช็คจากสมาชิก

• บริษัทจะดูแลโฆษณาของสมาชิกตลอดระยะเวลาการใช้บริการ และ วงเงินค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณายังคงเหลืออยู่ หากสิ้นสุดอายุการใช้บริการ หรือ วงเงินค่าโฆษณาหมดลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้บริการและดำเนินการทำโฆษณาต่อให้แก่สมาชิก

• ในกรณีที่ระยะเวลาการใช้บริการเหลือน้อยกว่า 1 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกให้สมาชิกชำระค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณาให้เพียงพอจนกว่าหมดอายุการใช้บริการเท่านั้น

 

9. การสิ้นสุดการใช้บริการ

• หากสมาชิกไม่ได้ชำระเงินต่ออายุบริการ บริษัทจะถือว่าการใช้บริการของสมาชิกได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

 

10. การหยุดใช้บริการชั่วคราว

• หากสมาชิกมีความประสงค์จะหยุดการใช้บริการชั่วคราว สมาชิกสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสิทธิในการหยุดการใช้บริการชั่วคราวจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้บริการตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

แพ็กเกจ 6 เดือนสมาชิกสามารถหยุดการใช้บริการได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ระยะเวลารวมไม่เกิน 1 เดือน

แพ็กเกจ 12 เดือนสมาชิกสามารถหยุดการใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ระยะเวลารวมไม่เกิน 2 เดือน