AdPro Value Terms and Conditions Standard

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Value

- Basic/Pro/Premium  (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 

1. รูปแบบการให้บริการ

 • บริษัทจะให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการของสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google Ads, Facebook และ Instagram โดยข้อความและรูปภาพโฆษณาของสมาชิกจะขึ้นแสดงในพื้นที่โฆษณาบนช่องทางต่าง ๆ เช่น พื้นที่โฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google, พื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (Google Display Network), พื้นที่โฆษณาบน YouTube, พื้นที่โฆษณาของ Facebook และ Instagram โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเพียง 1 บัญชีต่อ 1 ธุรกิจเท่านั้น
 • บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการดูแลและให้บริการแก่สมาชิก และติดต่อกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม โดยการติดต่อจะทำผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัท คือ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หากสมาชิกประสงค์จะติดต่อบริษัทนอกเวลาทำการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการติดต่อกลับหาสมาชิกในวันทำการถัดไป
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มอบหมายให้ดูแลและให้บริการสมาชิกตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากสมาชิกล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

 

2. อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการไม่รวมถึงค่าโฆษณา (Media Cost) ที่สมาชิกจะต้องชำระเพื่อเป็นค่าโฆษณาให้แก่เจ้าของ Platform ซึ่งคือ Google, Facebook และ Instagram โดยตรงค่าบริหารจัดการ (Management fee) เรียกเก็บตามรอบของการชำระค่าโฆษณา ในอัตราที่สมาชิกตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าโฆษณาที่ชำระเข้ามา

 

3. ระยะเวลาการใช้บริการ

 • ระยะเวลาการใช้บริการขั้นต่ำ 3 เดือน โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ 3 เดือนแรก และค่าโฆษณา 1 เดือนแรก หลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าโฆษณาเดือนที่ 2-3 เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระค่าโฆษณา
 • หลังจาก 3 เดือนแล้ว บริษัทจะเรียกเก็บค่าโฆษณาและค่าบริหารจัดการเป็นรายเดือนหรือตามรอบระยะเวลาที่ตกลงกัน บริการนี้จะต่ออายุต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการสิ้นสุดการใช้บริการ

 

4. การเริ่มต้นการใช้บริการ

 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกให้แก่สมาชิกภายใน 5 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ส่งข้อมูลความต้องการในการโฆษณาที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะส่งโครงสร้างโฆษณาให้สมาชิกตรวจสอบและยืนยันก่อนขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการในครั้งแรก ในกรณีที่มีการใช้เวลาเพิ่มเติมเนื่องจากการสอบถามความต้องการในการโฆษณาของสมาชิกในรายละเอียด และในการปรับแก้ไขโครงสร้างโฆษณาระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกับสมาชิก หรือ ใช้เวลาเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากกรณีอื่นใด สมาชิกยอมรับว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นและ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความ เสียหาย หรือ สูญเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการให้บริการดังกล่าว
 • วันเริ่มต้นนับอายุบริการ นับจากวันที่โฆษณาขึ้นแสดงครั้งแรก หรือ 30 วันหลังจากการชำระเงินค่าบริการ แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโฆษณา

สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงสร้างโฆษณา หรือเนื้อหาโฆษณา หรือวงเงินโฆษณา หรือกลุ่มเป้าหมายได้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล ในวันและเวลาทำการ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

6. การรายงานผลการทำโฆษณา

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะจัดส่งรายงานผลการทำโฆษณาให้แก่สมาชิกทางอีเมลเป็นรายสัปดาห์ และ รายเดือน ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะรับรายงานผลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกยังสามารถเข้าดูรายงานผลการทำโฆษณาได้โดยตรงผ่านช่องทาง Mobile Application ซึ่งสมาชิกสามารถแจ้งความต้องการที่จะใช้บริการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และทำการ Download โปรแกรมเพื่อนำมาใช้ได้ด้วยตนเอง

 

7. การรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณา

ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่าง ๆ ที่สมาชิกนำมาให้ใช้ในการทำโฆษณานั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่า งๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับ บุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่าง ๆ เหล่านั้น

 

8. ความสำเร็จของการทำโฆษณา

 • ความสำเร็จของการทำโฆษณา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จุดเด่นและจุดขายของสินค้าหรือบริการของสมาชิก การตั้งราคา สภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้น ความน่าสนใจของเนื้อหาโฆษณา การเลือกกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา เป็นต้น
 • แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการทำโฆษณาได้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามให้บริการอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามมาตรฐานการบริการ

 

9. การชำระค่าโฆษณา

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับชำระค่าโฆษณา ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งเตือนสมาชิก เมื่อค่าโฆษณาในบัญชีของสมาชิกใกล้หมด โดยสมาชิกจำเป็นต้องชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนที่เงินในบัญชีจะหมดไป อันเป็นผลให้ระบบระงับโฆษณาโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะชำระค่าโฆษณาด้วยเช็คสั่งจ่าย กรุณานำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท โดยการนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารจะต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันกำหนดให้ชำระค่าโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้บริการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเช็คจากสมาชิก
 • บริษัทจะดูแลโฆษณาของสมาชิกตลอดระยะเวลาการใช้บริการ และ วงเงินค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณายังคงเหลืออยู่ หากสิ้นสุดอายุการใช้บริการ หรือ วงเงินค่าโฆษณาหมดลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้บริการและดำเนินการทำโฆษณาต่อให้แก่สมาชิก

 

10. การสิ้นสุดการใช้บริการ

หากสมาชิกไม่ได้ชำระเงินค่าบริหารจัดการและค่าโฆษณาติดต่อกัน 6 เดือน บริษัทจะถือว่าการใช้บริการของสมาชิกได้สิ้นสุด